eu_inteligentyrozwój.jpg

„Wzrost konkurencyjności firmy BLOOBER TEAM S.A. poprzez promocję produktów na arenie międzynarodowej”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-12-0002/18-00
Całkowita wartość projektu: 846 524,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 422 595,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15.05.2018 r. – 30.11.2019 r.

Cele projektu: wzmocnienie konkurencyjności spółki Bloober Team S.A. na wybranych rynkach zagranicznych poprzez realizację działań promocyjnych.

Planowane efekty:
• zawarcie nowych zagranicznych kontraktów
• wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej
• zwiększenie grona odbiorców produktów spółki
• budowa i wzmocnienie wizerunku marki na rynkach zagranicznych