eu_inteligentyrozwój.jpg

„Promocja produktów firmy BLOOBER TEAM S.A. na rynkach zagranicznych”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-12-0031/17-00

Całkowita wartość projektu: 860 444,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 633 120,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.01.2019 r.

 

Cele projektu: wzmocnienie konkurencyjności spółki Bloober Team S.A. na wybranych rynkach zagranicznych poprzez realizację działań promocyjnych

 

Planowane efekty:
- zawarcie nowych zagranicznych kontraktów
- wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej
- zwiększenie grona odbiorców produktów spółki
- budowa i wzmocnienie wizerunku marki na rynkach zagranicznych